Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Osób Rejestrujących, Uczestników i Prelegentów Brunchu Jakościowego Automotive z Kobiecą Pasją 2022 odbywającego się 07.06.2022 r. w miejscu: Zamek Topacz 12, 55-040 Ślęza.
 2. Organizatorem eventu jest firma SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w evencie
  i obowiązują wszystkich uczestników.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator – SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
  Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Brunchu.
  Osoba rejestrująca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika na Brunch poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora Brunchu w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz
  Event – Brunch Jakościowy odbywający się 07.06.2022 r. w miejscu: Zamek Topacz ul. Główna 12, 55-040 Ślęza.
 5. Oficjalny serwis internetowy eventu znajduje się pod adresem: automotivezkobiecapasja.pl

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie eventu jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Osobą Rejestrującą oraz Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie fakturę proforma.
 3. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność opłacenia uczestnictwa.
 4. Liczba miejsc podczas eventu jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w evencie lub ograniczenia liczby uczestników z danej firmy.
 5. Osoba Rejestrująca oraz Uczestnik eventu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Osoby Rejestrującej lub Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w evencie.
 8. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas eventu.

Płatności

 1. Osoba Rejestrująca, która zgłasza Uczestnika zobowiązana jest do dokonania opłaty za udział
  w evencie zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej eventu.
 2. Wpłaty należy dokonać na podstawie i w terminie określonym na fakturze proforma.
 3. Dokonanie wszystkich płatności wymaganych w niniejszym Regulaminie jest warunkiem uczestnictwa w evencie.

Rezygnacja z uczestnictwa w evencie

 1. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i przesłania go na adres e-mail: monika.sniadala@sqda.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w evencie przez osoby uprzednio zgłoszone możliwym jest wyznaczenie zastępstwa. O fakcie tym należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Organizatora.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej do 25.05.2022 W przypadku niewycofania zgłoszenia przed tym terminem firma SQD Alliance ma prawo obciążyć uczestnika kosztami cateringu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna NIP 638 170 16 70.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu organizacji i rozliczenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Wizerunek uczestników przetwarzany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora, jakim jest dokumentowanie wydarzenia w celach promocyjnych)
 4. Dane osobowe Osób Rejestrujących i Uczestników przechowywane są do dnia zakończenia eventu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za udział w evencie, nie wyklucza to możliwości kontaktu Organizatora z Osobami Rejestrującymi i Uczestnikami w celu powiadamiania o następnych edycjach eventu, lub wyrażenia opinii o poprzednim wydarzeniu, jednak nie dłużej niż istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.
 5. Osoba Rejestrująca oraz Uczestnik ma prawo wprowadzić zmiany w danych osobowych, które zostały zgłoszone przez formularz. Zmian można dokonać wysyłając odpowiednie informacje na adres e-mail: iod@sqda.pl
 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych SQD Alliance: iod@sqda.pl
 7. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 8. Osobom Rejestrującym oraz Uczestnikom przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, jeśli takowe zachodzi. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SQD Alliance Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.sqda.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 9. Osoba Rejestrująca oraz Uczestnik eventu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Organizator może powierzyć dane osobowe Osób Rejestrujących oraz Uczestników innym podmiotom tylko w celach związanych z organizacją i promocją konferencji, a także
  z dochodzeniem ewentualnych roszczeń po jej zakończeniu.
 11. Podczas eventu Organizator będzie przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników bez zgody w sytuacji, w której wizerunki osób przedstawionych na fotografii stanowią jedynie szczegół całości na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek poszczególnych osób może być publikowany przez Organizatora po uzyskaniu zgody danej osoby. Organizator może publikować materiały na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. W przypadku wątpliwości dotyczących publikacji zdjęć lub filmów z eventu prosimy skontaktować się
  z Organizatorem pod adresem monika.sniadala@sqda.pl.
 12. Organizator przetwarza także dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, nazwa firmy) w celu wydania identyfikatorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora, jakim są względy organizacyjne i zapewnienie bezpieczeństwa podczas eventu)”
 13. Event ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia
  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. W trakcie udziału w evencie Uczestnicy i Prelegenci zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zapoznać się z regulaminem obiektu, w którym odbywa się event
  i przestrzegać jego postanowień.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas eventu, jeśli nie doszło do zawarcia umowy powierzenia, lub nie wynika to z przepisów prawa cywilnego.
 4. Uczestnicy i Prelegenci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie celowe zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z eventem, jak również w ewentualnych miejscach zakwaterowania.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Osób Rejestrujących, Uczestników eventu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora lub elektronicznej na monika.sniadala@sqda.pl.
 2. Reklamacje Osób Rejestrujących, Uczestników oraz Prelegentów eventu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia eventu.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany zamieszczane będą na stronie internetowej automotivezkobiecapasja.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie eventu i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, z przyczyn niezależnych od niego, do odwołania eventu.
  W takim przypadku zwracane są pełne koszty uczestnictwa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych mających zastosowanie na terenie RP.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej automotivezkobiecapasja.pl