Regulamin Konkursu organizowanego w ramach wydarzenia branżowego Automotive z Kobiecą Pasją

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs organizowany w ramach wydarzenia branżowego Automotive z Kobiecą Pasją, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

 1. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Beneficjent –osoba prawna, na którą wystawiana jest faktura VAT z tytułu kosztów uczestnictwa w Evencie i jednocześnie która lub której pracownik lub przedstawiciel został Laureatem Konkursu lub która została podana przez Laureata Konkursu w trybie wskazanym w pkt.7 Regulaminu; podmiot na rzecz którego realizowana będzie nagroda w Konkursie.
  • Event – wydarzenie branżowe Automotive (z) kobiecą Pasją odbywające się 18-19.05.2023 r., w Aries Hotel & SPA Wisła, Czarne 3, 43-460 Wisła.
  • Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.automotivezkobiecapasja.pl, którego wypełnienie jest niezbędne w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Evencie.
  • Konkurs – konkurs organizowany w ramach wydarzenia branżowego Automotive (z) Kobiecą Pasją.
  • Laureat – Uczestnik Konkursu, którego wskaże komisja konkursowa, jako autora najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
  • Organizator – SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu organizowanego w ramach wydarzenia branżowego Automotive z Kobiecą Pasją.
  • Uczestnik Eventu – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu branżowym Automotive (z) kobiecą Pasją na zasadach wynikających z Regulaminu uczestnictwa wydarzenia branżowego Automotive (z) kobiecą pasją.
  • Uczestnik Konkursu – Uczestnik Eventu, który przystąpił do Konkursu na zasadach określonych  w Regulaminie.
 2. Celem Konkursu jest promocja Organizatora oraz Eventu.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników Eventu.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 6. Zgłoszenie udziału w Evencie poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia, dokonane w terminie od 14.02.2023 r. – 15.03.2023 r.
 7. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Automotive z kobiecą pasją – co łączy automotive, kobiecość i pasje” na adres e-mail: katarzyna.hoinkis@sqda.pl w terminie 08.03 – 15.03.2023 r.
 8. Nadesłane przez Uczestników Konkursu odpowiedzi zostaną przestawione komisji konkursowej, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 9. Komisja konkursowa rozpatrzy wszystkie nadesłane odpowiedzi i spośród nich wybierze najciekawszą odpowiedź i wyłoni Laureata Konkursu.
 10. W przypadku, gdy Laureat Konkursu samodzielnie, jako osoba fizyczna opłacał uczestnictwo
  w Evencie, jest zobowiązany podać Organizatorowi dane Beneficjenta Konkursu.
 11. Laureat oraz Beneficjent Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Eventu w dniu 19.05.2023 r.
 12. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę w Konkursie.
 13. Nagrodą jest bezpłatny audit IATF 16949 wraz z raportem o wartości 11.760,00 PLN + VAT, który zostanie przeprowadzony u Beneficjenta. Organizator ponosi koszty przeprowadzenia auditu, dojazdu do Beneficjenta oraz ewentualnego noclegu auditora.
 14. Warunkiem realizacji nagrody jest posiadanie przez Beneficjenta siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, audit zostanie przeprowadzony w języku polskim.
 15. Po wykonanym audicie zostanie opracowany raport w języku polskim i przesłany do Beneficjenta.
 16. Termin auditu zostanie ustalony w dogodnym terminie dla Organizatora i Beneficjenta.
 17. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 18. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres katarzyna.hoinkis@sqda.pl
  w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia
 19. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 20. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: iod@sqda.pl oraz telefonicznie: +48 797 703 449.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane osobowe gromadzone w związku z udziałem w organizowanym przez Administratora konkursie, tj. w szczególności, następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu przeprowadzenie konkursu, w tym wyłonienia Laureata i Beneficjenta i wydanie nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wywiązanie się z obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagród w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych: hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, biuro rachunkowe, wsparcie prawne, pomoc techniczna, firmy informatyczne. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania konkursu oraz przez rok od jego zakończenia. Jeżeli wydanie nagrody będzie wiązało się z obowiązkami podatkowymi, dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  • a) Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • c) Prawo do usunięcia danych
  • d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  • f) Prawo do przenoszenia danych
  • g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Uprawniony powinien skierować swoje żądanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed realizacją uprawnień, konieczne będzie odpowiednie zidentyfikowanie Uprawnionego.
 5. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

KOBIETY Z PASJĄ POSZUKIWANE!

Podziel się swoją pasją na wydarzeniu branżowym dla kobiet automotive.